Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 331. Αστροφυσική ΙΙ

Ασκήσεις

Στην σελίδα αυτή δίνονται, σε μορφή αρχείων PDF, αντιπροσωπευτικές ομάδες ασκήσεων, οι οποίες θα λύνονται στην ώρα των ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. H παράδοση των ασκήσεων θα πέπει να γίνεται εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών.

Οι ασκήσεις συνιστούν 10% του τελικού βαθμού εφόσον ο βαθμός της εξέτασης είναι προβιβάσιμος.